Kysymyksiä ja vastauksia

 

1. Voivatko apurahaa hakea ainoastaan tamperelaiset tai pirkanmaalaiset?

Apurahaa voivat hakea kaikki viestintäalalla toimivat valtakunnallisesti paikkakunnasta riippumatta.

 

2. Minkälainen on hyvä apurahahakemus?

Hyvä apurahahakemus on selkeä ja jäsennelty. Siitä ilmenee konkreettisesti apurahan käyttökohde ja  –tarkoitus. Hakijan on hyvä perustella miksi juuri hänen hankkeensa on merkityksellinen ja mitä hyötyä hankkeesta on viestintäalalle tai hakijalle itselleen.  Rahoitettavan hankkeen aikataulu ja kustannukset on hyvä olla eriteltyinä ja mikäli hakijalla on muita rahoituslähteitä, on ne syytä mainita hakemuksessa. Lausunnot antavat oman lisänsä hakemukseen mutta ne eivät kuitenkaan ole myöntämisen edellytyksenä.

Pääsääntö hakemuksia käsiteltäessä on, ettei apurahaa myönnetä taannehtivasti jo toteutuneeseen hankkeeseen tai laite- ja ohjelmistohankintoihin.

 

3. Onko lausunnonantaja tai suosittelija pakollinen? Parantavatko suosittelijat mahdollisuuksia saada apuraha?

Lausunnonantaja tai suosittelija ei ole pakollinen. Hakemuskohtaisesti suosituksesta saattaa kuitenkin olla hyötyä. Mikäli hakijan ei ole mahdollista liittää lausuntoa hakemukseensa, lausunnonantaja voi lähettää lausunnon säätiölle joko sähköpostitse tai postitse. Lausunnon tulee olla perillä säätiössä apurahan hakuaikana.

 

4. Milloin apurahoista päätetään? Voisiko päätöksestä saada tiedon ennakkoon?

Säätiö ilmoittaa nettisivuillaan vuosittain ajankohdan, jolloin päätökset julkistetaan. Julkistaminen tapahtuu kesäkuun alkuun mennessä. Ennakkopäätöstä ei ole mahdollista saada.

 

5. Voiko apurahaa hakea taannehtivasti?

Säätiö on noudattanut apurahapäätöksissään käytäntöä, ettei apurahaa pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti jo toteutuneisiin kustannuksiin.

 

6. Voiko myönnetyn apurahan käyttää muuhun kuin siihen kohteeseen, johon se on myönnetty?

Apuraha tulee ensisijaisesti käyttää siihen kohteeseen, johon se on myönnetty. Mikäli tämä on mahdotonta apurahansaajasta riippumattomasta syystä, apurahansaaja voi pyytää säätiöltä lupaa saada käyttää raha toiseen vastaavaan kohteeseen. Säätiö tekee päätöksen luvan antamisesta tapauskohtaisesti.

 

7. Myöntääkö säätiö ainoastaan henkilökohtaisia apurahoja, vai voiko apurahan saada myös yritys tai yhteisö?

Säätiö myöntää sekä henkilökohtaisia että yrityksille tai yhteisöille suunnattuja apurahoja.

 

8. Jos apuraha on myönnetty ryhmälle, maksetaanko apuraha yhdelle henkilölle?

Apuraha maksetaan aina sille, joka on apurahan hakijana. Ryhmän apurahahakemus tulee tehdä ryhmän vastuuhenkilön nimissä. Hakijana voi toimia myös oppilaitos, yritys tai yhteisö.

 

9. Voiko kertaalleen lähetettyä apurahahakemusta enää korjata?

Hakija voi tallentaa hakemuksen säätiön sivuille ja työstää sitä hakuajan puitteissa. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi muuttaa. Hakija voi kuitenkin peruuttaa hakemuksen lähetyksen, tehdä siihen muutoksia ja lähettää hakemuksen sitten uudelleen sähköisesti. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä, jos hakemus on jo otettu käsittelyyn tai jos hakuaika on päättynyt.

 

10. Minkälainen on hyvä loppuraportti?

Apurahan saajan tulee osoittaa loppuraportissa selkeästi, että apuraha on käytetty siihen kohteeseen, mihin sitä on haettu. Jos apuraha nostetaan ennen sitä kalenterivuotta, jolloin apuraha käytetään, apurahan saajan tulee kirjoittaa väliraportti ennen vuodenvaihdetta. Väliraportissa on kerrottava, mihin tarkoitukseen ja millä aikataululla apuraha tullaan käyttämään. Kaikki raportit tulee tehdä säätiön sivuilta löytyvien sähköisten lomakkeiden kautta. Koska raportointi on tehtävä sähköisesti, mahdolliset alkuperäiset kulukuitit apurahan käytöstä lisätään skannattuina loppuraportin liitteiksi.